Általános Szerződési Feltételek

Előzmények

A Cars Chemi Works Solution Kft. (továbbiakban: bérbeadó) hatályos tevékenységi köre szerint többek között személyi- és haszongépjárművek bérbeadásával is foglalkozó gazdasági társaság. Ezen tevékenysége körében már évek óta meghatározó szerepet tölt be ezen tevékenység ellátása során a régióban és lényegében egész Magyarország területén. Ezen tevékenységre különösen a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetőleg az egyéb hatályos és Magyarországon kötelező erejű jogszabályok rendelkezései, továbbá a jelen ÁSZF vonatkoznak, az alábbiak szerint:

 1. A szerződés létrejötte

          A szerződéskötés általános szabályai

 1. A fent meghatározott tevékenység elsődleges célja a Ptk. 6:331. § (1) bekezdése szerinti bérleti szerződés létrehozása ………………….., mint bérbeadó, illetve bármely más jogképes személy, mint bérlő között.
 2. A bérbeadó által nyújtott gépjármű bérletre vonatkozó szolgáltatásokat bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket magára nézve kötelezőnek elfogadja. Ezen elfogadás a bérlő általi külön nyilatkozat megtétele útján jön létre, amely mellett a bérlő megadja a bérbeadó által meghatározott célok eléréséhez szükséges körben a személyes adatait.
 3. A felek között – a vállalkozás által szolgáltatott információk alapján – a bérlő által tett ajánlat (megrendelés) elfogadásával szerződés jön létre.
 4. A szerződés, – a Ptk. 6:58. §-a szerint – a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésre, és jogosultság a szolgáltatás követelésére.
 5. A Ptk. 6:63. § (2) bekezdése szerint: A szerződés létrejöttéhez a feleknek a lényeges és a bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodása szükséges.
 6. Jelen ÁSZF tartalmazza a bérbeadó által – hatályos jogszabályok alapján – lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodást, melyeket a bérlő ilyenként a fentiek szerint elfogad.
 7. A Ptk. 6:60. § (1) bekezdése szerint: Ha jogszabály a szerződés valamely tartalmi elemét kötelezően meghatározza, a szerződés a jogszabály által előírt tartalommal jön létre.

 

 1. A szerződés feltételei, területi és személyi hatálya, jellege és tartalma általánosan
 2. Bérlő, illetve a gépjármű bérbeadására létrejött bérleti szerződés tárgyát képező gépjármű használatára jogosult személy a gépjárművet kizárólag a Magyarország területén belül jogosult használni; a gépjármű Magyarország területén kívül történő használatához bérbeadó előzetes külön írásbeli engedélye szükséges.
 3. A gépjárművet kizárólag olyan személy jogosult használni, aki a használat megkezdése időpontjában a 21. életévét már betöltötte – kivéve, ha bérlő a gépjármű 21. életévét be nem töltött személy általi használatát, mint külön jogosultságot előzetesen megváltotta, továbbá érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, és ezen engedélyt legalább egy éve szerezte.
 4. A bérlet tárgyát képező gépkocsit kifejezetten tilos különösen:

– másnak bérbe, illetve kölcsön adni, a bérleti szerződés mellékletében nem szereplő személynek a vezetést a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül átengedni,

– üzletszerű személy ill. teherszállításra a Bérbeadó és az illetékes közlekedési hatóság engedélye nélkül használni,

– autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre (edzés) használni,

– hűtőfolyadék, kenőolajok elfolyása, ill. az ellenőrző műszerek tiltó jelzése esetén használni,

– alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni

 

 1. A szerződésbe ütköző használat esetén bérlő az ebből eredő valamennyi következményért teljes körűen felel.

 

 1. Bérlő köteles megtéríteni bérbeadónak minden olyan rendőrség, vagy más hatóság által kiszabott bírság, büntetés, illetve pótdíj – ideértve a meg nem fizetett parkolási díjat, illetve a belföldi vagy külföldi autópálya használattal kapcsolatos díjak megfizetésének elmulasztását is (feltéve, hogy a gépjármű a bérleti szerződés tartama alatt nem rendelkezett belföldi e-matricával) – következményeképpen előállott kárát, amelyet a gépjárművel azon időszak alatt elkövetett valamely szabályszegés nyomán róttak ki, amely időszakban bérlő a gépjármű bérleti jogosultja volt, beleértve a tényleges visszaszolgáltatásig fennálló időszakot.

 

 1. Rendőrségi, illetve egyéb hatósági megkeresések esetén a bérbeadó jogosult kiadni az illetékes hatóságnak a bérlő adatait, melyhez bérlő a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja.

 

 1. Bérlő terhére esik továbbá a gépjárműben hagyott, a bérlő vagy pedig valamely harmadik személy tulajdonát képező bármely dolog, illetve gépjármű járulékos tartozékainak, valamint iratainak elvesztése, illetve megrongálódása is. Bérbeadó jogosult a bérleti szerződés megszűnését követően a tudomására jutott bármely bírság, büntetés, vagy egyéb fizetési kötelezettséggel együtt járó marasztalás nyomán előállott kárát teljes egészében a bérlőre hárítani.

 

 1. Amennyiben a bérlő a jelen pontban foglalt bírság, büntetés, illetve pótdíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének a gépjármű bérbeadó részére történő visszaadásáig nem tesz eleget, akkor a bérlő köteles a bérbeadónak a meg nem fizetett parkolási díjon, illetve az egyéb díjakon felül minden egyes bírságra, büntetésre, illetve pótdíjra vonatkozó felszólítás után adminisztrációs díjat megfizetni.

 

 1. Az ún. bérleti nap a gépjármű átvételének órájában kezdődő, folytatólagos, 24 órából álló időszak. A legrövidebb bérleti időtartam a bérleti díj megfizetése szempontjából egy bérleti nap. Abban az esetben, ha a bérlő a gépjárművet az utolsó 24 órás bérleti időszak leteltét követő 30 percen túl szolgáltatja vissza, bérbeadó a késedelem nyomán egy újabb teljes bérleti napot számít fel; kivéve, ha a Szerződő Felek közötti keretszerződés ettől eltérően rendelkezik. Ha a késedelem a 48 (negyvennyolc) órát meghaladja, a bérbeadó a bérlő ellen haladéktalanul rendőrségi feljelentést tesz.
 2. Az ún. nap-kilométer alapú bérlet esetén a bérbeadó a bérlő által megtett út hosszát a gépjármű kilométer számlálója segítségével állapítja meg. Az előbbi műszer meghibásodása esetén a vonatkozó számítás alapja a bérleti szerződés értelmében alkalmazott díjszabás ún. korlátlan kilométeres változata.

 

 1. A Hosszú Távú Bérlet esetében, amennyiben a bérlő az egy hónapnál hosszabb időtartam lejártát megelőzően bármely okból a gépjármű használatával felhagy, bérlő bánatpénz megfizetésére köteles a Bérbeadóval kötött egyedi megállapodás alapján.
 2. A gépjárművet kizárólag a bérleti szerződésben megjelölt, vezetői engedéllyel igazolt személyek vezethetik. bérbeadó a gépjármű vezetésére jogosultként egynél több személyt a bérleti szerződés ún. kiegészítésén engedélyezhet.
 3. A gépjárműben dohányozni tilos, ennek megsértése esetében a bérlő köteles a bérbeadónak az ezzel kapcsolatban felmerül takarítás költségét megfizetni.
 4. Bérlő köteles a gépjárművet a közlekedés szabályainak betartása mellett a tőle elvárható legnagyobb gondossággal és odafigyeléssel vezetni. Köteles továbbá a gépjárművet, ha azt magára hagyja, megfelelő módon leparkolni, illetve lezárni, továbbá a jármű iratait minden körülmények között magánál tartani.
 5. Bérlő semmilyen körülmények között nem jogosult a szállítható személyek forgalmi engedélyben meghatározott számát meghaladó számú személyt a gépjárműben szállítani.
 6. Abban az esetben, ha a gépjárművet hivatalos intézkedése keretében valamely hatóság elszállította bérlő erről haladéktalanul köteles bérbeadót értesíteni; ilyen esetben a felmerült költségek – ideértve a bírság összegét is – bérlőt, illetve terhelik. Minden bíróság, rendőrség vagy bármely más hatóság, vagy a gépjármű használatával összefüggésben jogkövetkezmény megállapítására feljogosított jogalany által kiszabott bírság vagy büntetés esetén a bérlő bírság megfizetésén túl 22 EUR + ÁFA vagy 000 Ft + ÁFA adminisztrációs díjat köteles megfizetni.
 7. Amennyiben a bérlő a gépjárműben sérülést okoz (töréskár, szélvédő vagy gumi kár), az egyéb megtérítési kötelezettségen túl sérülés kezelési adminisztrációs díjat köteles megfizetni, melynek összege 22 EUR + ÁFA vagy 000 Ft + ÁFA. Saját hibás káresemény esetén az egyéb megtérítési kötelezettségen túl kárügyintézés címen adminisztrációs díjat köteles megfizetni, amelynek összege 22 EUR + ÁFA vagy 8.000 Ft + ÁFA. Amennyiben utólag igazolást nyer, hogy a károkozás a felelősségbiztosítási kár körébe tartozik, az összeg visszautalásra kerül.
 8. Minden bíróság, rendőrség vagy bármely más hatóság, vagy a gépjármű használatával összefüggésben jogkövetkezmény megállapítására feljogosított jogalany által kiszabott bírság vagy büntetés esetén a külföldi, vagy belföldi székhelyű vagy lakóhelyű bérlő amennyiben a bérbeadó nevében harmadik fél vagy követeléskezelő jár el, a bírság és az adminisztrációs díj megfizetésén túl a bérbeadó részére kárátalány fizetésére köteles, amelynek összege külföldi székhelyű vagy lakóhelyű Bérlő esetén 30 EUR + ÁFA, míg belföldi székhelyű vagy lakóhelyű bérlő esetén 000 Ft + ÁFA.
 9. Bérbeadó fenntartja a jogot arra, hogy egyes gépjárműveit műholdas védelmi rendszerrel lássa el. Bérlő hozzájárul, hogy a bérbeadó személyes adatait (beleértve a műholdas védelmi rendszer által nyert adatokat) a közöttük fennálló jogviszonnyal összefüggésben kezelje, beleértve azok hatóság, vagy a gépjármű használata során bármely jogkövetkezmény kiszabására jogosult egyéb jogalany részére történő kiadását is.

III. A gépjármű rendelkezésre bocsátására vonatkozó szabályok

 

 1. Bérbeadó a bérlővel szemben a bérleti szerződés alapján fennálló, a gépjármű szolgáltatására irányuló kötelezettségének a tőle elvárható legnagyobb gondossággal igyekszik eleget tenni, ugyanakkor – még előzetesen egyeztetett járműátadás esetén sem – tehető felelőssé az átadás esetleges késedelme, illetőleg a bérbeadónak fel nem róható okból történő meghiúsulása esetén.

 

 1. Nem tekinthető bérbeadó szerződésszegésének, ha bérbeadó a gépjárművet azért nem tudja bérlő rendelkezésére bocsátani, mert:

– a lefoglalt gépjármű a korábbi bérlő használata következtében a közúti közlekedésre alkalmatlanná vált (pl. összetörik),

– a korábbi bérlő a gépjárművet az előírt időben nem szolgáltatja vissza bérbeadónak vagy a bérleti szerződést meghosszabbítja, vagy

– vis maior esete merül fel.

 

 1. A 2. pontban meghatározott esetekben bérbeadó a bérlő által esetlegesen előre megfizetett bérleti díj teljes összegét a fent felsoroltak szerinti körülmények felmerülésétől számított 5 (öt) munkanapon belül kamat nélkül visszautalja bérlő részére.

 

 1. Bérlő tudomásul veszi, hogy a fent felsoroltak szerinti esetekben további kárigényt nem érvényesíthet bérbeadóval szemben. Vis maiornak minősül a bérbeadó és a bérlő ellenőrzési körén kívül eső körülmény: különösen természeti katasztrófák, (földrengés, tűzvész, árvíz, belvíz, szökőár, aszály, fagykár, szélvihar, villámcsapás, stb.),háború, polgárháború, sztrájk, felkelés, terrorcselekmény, szabotázs, politikai megmozdulások, járványok, WHO szerint világjárványnak minősülő helyzet, Magyarországon kihirdetett veszélyhelyzet, vészhelyzeti intézkedések miatti korlátozások, ipari katasztrófák miatti szennyezés (sugárfertőzés veszély, légszennyezés, vízszennyezés, stb.), valamint a jogszabályi környezet megváltozása, engedélyek, hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, stb.

 

 1. Amennyiben a bérlő által megrendelt kategóriájú gépjármű a fent felsoroltakban meghatározott okoknál fogva nem áll rendelkezésre, bérbeadó – feltéve, hogy rendelkezésre áll – a foglalás azonos feltételei mellett eggyel alacsonyabb kategóriájú gépjárművet ajánl fel Bérlő részére azzal, hogy amennyiben azt bérlő elfogadja, az esetlegesen előre megfizetett bérleti díj különbözetét bérbeadó 5 (öt) munkanapon belül kamat nélkül visszautalja bérlő részére azzal, hogy Bérlő további kárigényt nem érvényesíthet bérbeadóval szemben. Amennyiben bérlő az alacsonyabb kategóriájú gépjárművet nem fogadja el, bérbeadó az esetlegesen előre megfizetett bérleti díj teljes összegét 5 (öt) munkanapon belül kamat nélkül visszautalja Bérlő részére azzal, hogy bérlő további kárigényt nem érvényesíthet bérbeadóval szemben.

 

 1. Vis maior helyzet felmerülése esetén bérbeadó jogosult a bérleti szerződést egyoldalúan módosítani. bérbeadó a módosításról és annak okáról értesíti a bérlőt, aki az értesítéstől számított 24 órán belül kérheti a bérleti Szerződés felmondását, vagy attól elállhat. Amennyiben bérlő ezen határidőben nem nyilatkozik, bérbeadó a módosítást elfogadottnak tekinti, melyet bérlő kifejezetten tudomásul vesz és elfogad.

 

 1. Bérlő a bérlet lejártát legalább 24 órával megelőzően köteles bérbeadó számára jelezni, ha a bérletet meg kívánja hosszabbítani, illetve, ha azt az eredetileg megállapodottnál korábban kívánja lezárni. Ellenkező esetben bérbeadó a megfelelően meg nem hosszabbított bérlet nyomán előállott veszteséget teljes egészében bérlőre hárítja, illetve a bérleti díjat a bérlet eredetileg megállapított teljes időtartamára felszámítja. Bérlő szintén 24 órával a leadás előtt köteles jelezni, ha az eredetileg tervezett leadási helyszínt módosítani kívánja. Bérlő köteles a bérbeadó előzetes jóváhagyását kérni a külső helyszínen vagy külföldön történő leadáshoz.

 

 

 1. A gépjármű visszaszolgáltatására vonatkozó szabályok

 

 1. Amennyiben bérlő bérbeadótól további kiegészítő szolgáltatásokat vesz igénybe (pl. WIFI, navigációs berendezés, gyermekülés, stb.), azok használati feltételeit, valamint a kiegészítő szolgáltatások díját tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja. Bérlő a bérleti jogviszony megszűnésétől a gépjárművet, illetve a gépjárművel együtt bérbevett tartozékokat (WIFI, navigációs berendezés, gyerekülés, stb.) az átvételkori állapotnak megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles bérbeadó számára visszaszolgáltatni.
 2. Bérbeadó, mind a gépjármű kiadásakor, mind pedig annak visszavételekor ún. állapotlapot állít ki, amelyet a bérlő, valamint a bérbeadó arra feljogosított alkalmazottja aláírásával lát el. Bérlő felelősséggel tartozik a bérlet során keletkezett sérülésekért abban az esetben is, ha a gépjármű visszaszolgáltatásakor a gépjármű ún. visszavételi állapotlapjának aláírását elmulasztja (pl. gépjárművet félfogadási időn kívül adja le, vagy félfogadási időn belül történő leadás esetén a szemlét nem várja meg), illetve megtagadja.
 3. A gépjárművet a bérbeadó üzemanyaggal teljesen feltöltve adja át a bérlőnek; a gépjármű visszaszolgáltatásakor (baleset, műszaki meghibásodás esetén is), amennyiben azt nem teljesen feltöltött üzemanyagtartállyal szolgáltatja vissza, bérlő köteles a hiányzó üzemanyag értékét megtéríteni (ún. feltöltési díj és/vagy utántöltési díj), kivéve, ha szerződő felek külön megállapodása eltérően rendelkezik.
 4. Bérlő terhére esik továbbá a gépjárműben hagyott, a bérlő pedig valamely harmadik személy tulajdonát képező bármely dolog, illetve a gépjármű járulékos tartozékainak, valamint iratainak elvesztése vagy megrongálódása is. Bérbeadó nem tartozik felelősséggel a gépjárműben hagyott tárgyak iránt. A gépjárműben hagyott tárgyak bérlő részére történő visszaküldésének módjáról és költségéről szerződő felek külön megállapodása az irányadó.

 

 1. A gépjármű meghibásodására vonatkozó szabályok
 2. A bérleti jogviszony során felmerülő bármely meghibásodás elhárítása kizárólag a gépjárművel egyező típusú járművek javítására szakosodott javítóműhelyben, ún. ‘szakszervizben’ végeztethető el; a javítás nyomán felmerült költségek bérbeadót terhelik, kivéve, ha a meghibásodás a gépjármű bérlő általi, nem rendeltetésszerű használatának, illetve bérlő egyéb szerződésszegésének a következménye. Bérlő köteles bérbeadó részére haladéktalanul bejelenteni. A jelen pont szerinti hívás elmulasztásából eredő károk a bérlőt terhelik.

 

 1. Baleset esetén szükséges teendők
 2. Legfeljebb kettő járművet érintő baleset esetén bérlő köteles gondoskodni az ún. Európai Baleseti Bejelentő nyomtatvány hiánytalan kitöltéséről.
 3. Kettőnél több járművet érintő vagy személyi sérüléssel járó baleset esetén bérlő köteles haladéktalanul rendőri intézkedést kérni, valamint arról az eljáró rendőrtől igazolást kérni.
 4. A személyi sérüléssel együtt járó baleset helyszínének elhagyása törvénybe ütközik.
 5. Bérlő köteles a baleset bekövetkeztéről bérbeadót telefonon, vagy más alkalmas módon haladéktalanul értesíteni. Az értesítésben közölni kell, hogy a gépjármű milyen műszaki állapotban van, valamint bérbeadó kérésére a baleset körülményeit – az esetleges tanúk megjelölésével – részletesen le kell írni. Bérlő köteles továbbá a bérbeadó által biztosított ún. kárbejelentő nyomtatványt és baleseti bejelentőlapot megfelelően kitölteni, a jelen pont szerinti általa kitöltendő dokumentumokat, a balesetet követő egy napon belül bérbeadónak megküldeni.
 6. Bérbeadó jogosult a kárrendezés lebonyolításához szükséges személyes iratokról, igazolványokról másolatot készíteni, amelyhez bérlő előzetesen hozzájárul.
 7. A baleset nyomán mozgásképtelenné vált gépjárművet bérlő semmilyen körülmények között nem jogosult magára hagyni, illetve szükség esetén köteles a gépjármű megfelelő és kellően biztonságos őrzéséről gondoskodni.
 8. Bérlő a kárérvényesítési eljárás és/vagy a szükséges javítások elvégzése érdekében köteles a gépjárművet a bérbeadó és/vagy a biztosító rendelkezésére bocsátani.
 9. A kárbejelentést követően a kárrendezés érdekében bérbeadó jár el az érintett biztosítónál.
 10. Amennyiben bérlő a fentiekben meghatározottakat megszegi, így pl. a balesetet késedelmesen, vagy hamis adatokat közölve jelenti, felelőssé tehető a baleset nyomán felmerült teljes kárért, illetve egyéb következményekért.

 

VII. Lopás és egyéb káresemény esetén szükséges teendők

 1. A gépjármű, vagy tartozékai ellopása esetén a bérlő köteles a rendőrséget és a bérbeadót haladéktalanul értesíteni, feljelentést tenni, valamint a feljelentést, a kárbejelentőt, a gépjármű forgalmi engedélyét és kulcsait haladéktalanul bérbeadó rendelkezésére bocsátani.
 2. Bérlő a gépjárművel kapcsolatos bármely káresemény (beleértve tartozékok elvesztését is) a bérlő köteles a bérbeadót haladéktalanul, lehetőleg írásban értesíteni.
 3. A gépjárművön kívül bérelt eszközökkel (WIFI, gyerekülés, navigációs berendezés, stb.) kapcsolatos bármely káresemény, meghibásodás (beleértve tartozékok elvesztését is) esetén a bérlő köteles a bérbeadót haladéktalanul, lehetőleg írásban értesíteni.

 

VIII. Csere gépjármű szolgáltatás

 1. Abban az esetben, ha a gépjármű Magyarország területén belül meghibásodik és ezzel egyidejűleg, vagy káresemény következtében mozgásképtelenné válik, bérbeadó köteles – a bérlővel kötött külön megállapodás alapján ingyenesen vagy térítéssel – bérlő részére 8 (nyolc) órán belül csere-gépjárművet biztosítani. Bérbeadó a meghibásodás kapcsán sem a vagyoni károkért, sem a nem vagyoni sérelemért nem tartozik felelősséggel.
 2. Abban az esetben, ha a gépjárművet Magyarország területén bérlőnek nem felróhatóan (a felróhatóság hiányát kizárja, amennyiben a bérlő a gépjármű ellopását követően annak forgalmi engedélyét, valamint indítókulcsát a Bérbeadó részére haladéktalanul nem mutatja be) ellopják, bérbeadó köteles bérlő részére 8 (nyolc) órán belül csere-gépjárművet biztosítani.
 3. Bérlő saját hibájából bekövetkezett bármely káresemény esetén, az eset összes körülményeinek a megvizsgálását követően bérbeadó jogosult a bérlő számára csere-gépjármű biztosítását megtagadni.

 

 1. Felelősség
 2. Jelen Általános Szerződési Feltételekben és a szerződő felek közti bérleti szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért bérlő és esetleges alkalmazottai, megbízottjai a bérbeadóval szemben egyetemlegesen felelnek.
 3. Jelen Általános Szerződési Feltételek aláírásával bérlő hozzájárul, hogy a bérbeadó a bérlőnek a bérleti szerződéssel összefüggésben tudomására jutott személyes adatait a közöttük fennálló jogviszonnyal összefüggésben, annak teljesítésével kapcsolatos célból rögzítse és a hatályos adatkezelési szabályoknak megfelelően kezelje, beleértve azoknak a bérbeadó tulajdonosa, illetve bérbeadóval jogviszonyban álló, bérbeadó, vagy bérbeadó üzleti partnerei felé reklám vagy marketing-tevékenységet kifejtő személy részére történő átadását.
 4. Bérlő szavatol, hogy az általa a bérbeadó részére megadott személyes adatok érintettje a bérbeadó részére történő átadáshoz, a bérbeadó általi adatkezeléshez előzetesen írásban hozzájárult.
 5. Bérlő által átadott személyes adatok a felek közti szerződés teljesítéséhez szükségesek, a bérbeadó általi adatkezelés jogalapja ezen körülmény.
 6. Bérlő kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételek tartalmát a bérleti szerződés aláírását megelőzően megismerte és azt a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg elfogadja. Bérlő ezen túlmenően kijelenti, hogy őt bérbeadó tájékoztatta a jelen Általános Szerződési Feltételek azon rendelkezéseiről, melyek a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen, vagy valamely korábban, felek között alkalmazott kikötéstől eltér, és hogy ezen feltételeket a jelen Általános Szerződési Feltételek aláírásával kifejezetten elfogadja.

 

 1. Biztosítás
 2. Bérlő hozzájárul, hogy amennyiben a bérbeadó a csereautó szolgáltatására vonatkozó kötelezettségét, vagy a bérlő bérleti szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozatában megjelölt gépjármű igényét átmenetileg nem bérbeadó által üzemeltetett gépjárművel teljesíti, jogosult harmadik személyt, mint alvállalkozót alkalmazni, amely esetben a gépjármű biztosításával kapcsolatos feltételekre a ténylegesen igénybe vett gépjármű esetében hatályos biztosítási feltételek az irányadók.
 3. A bérleti szerződéshez tartozó biztosítások a következők:
 • Kötelező Gépjármű Felelősség Biztosítás
 • Casco Biztosítás 10% vagy 000 Ft önrésszel

 

 1. A gépjármű bérleti díja magában foglalja a kötelező felelősségbiztosítást. bérlő, illetve használó felelősséggel tartozik azokért a bérlet során a gépjárműben keletkezett sérülésekért, illetve egyéb károkért is, amelyek keletkezésének körülményeiről nem rendelkezik ismeretekkel (pl. ismeretlen károkozó által okozott sérülés.)
 2. Ha a gépjárműbe dolog elleni erőszakkal behatolnak, illetve azt ilyen módon megrongálják, a rendőrségi feljelentést bérlő köteles megtenni.
 3. Abban az esetben, ha a bérbeadóval szerződött biztosító társaság a bérlet alatt elő állott biztosítási eseménnyel összefüggő körülmények bérlőnek felróható felderíthetetlensége, illetve valamely, a bérlő érdekkörében felmerült egyéb körülmény miatt a keletkezett kár megtérítést megtagadja, bérbeadó jogosulttá válik az ilyen módon meg nem térült kárát bérlővel szemben érvényesíteni. A jelen pont szerinti káresemény esetén bérbeadó kárkatalógusa alapján kerül sor a felek közötti elszámolásra. Bérbeadó a kötelező felelősségbiztosítás feltételeiről (különösen a kivételekről, kizáró okokról és többletköltségekről) külön tájékoztatót ad át bérlő részére.
 4. A szerződés jogszabályok által – a fentieken túlmenően – előírt részletes kötelező tartalma
 5. Bérbeadó a jelen általános szerződési feltételek rendelkezéseit oly módon teszi hozzáférhetővé, amely lehetővé teszi az igénybe bérlő számára, hogy tárolja, és előhívja azokat (pdf formátumban).
 6. Bérbeadó a bérlő megrendelésének leadását megelőzően köteles egyértelműen tájékoztatni a bérlőt:

– Arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, a szolgáltató iktatja-e a szerződést, illetve, hogy az iktatott szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e;

– az adatátviteli hibáknak, a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről;

– a szerződéskötés lehetséges nyelveiről;

– arról – a szolgáltatási tevékenységre vonatkozó – magatartási kódexről, amelynek az adott szolgáltatás tekintetében aláveti magát, amennyiben van ilyen; továbbá arról, hogy ez a magatartási kódex elektronikus úton hol hozzáférhető.

 

XII. Bérleti szerződés felmondása

 

 1. A bérleti jogviszony a felek között létrejött határozott vagy határozatlan időtartamra. Mind a határozott, mind pedig a határozatlan idejű gépjármű bérleti szerződést bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal 30 napos felmondási határidővel megszüntetheti melynek eredményeként a bérlő által ténylegesen bérbevett adott gépjárműre vagy gépjárművekre vonatkozó bérleti jogviszony is megszűnik. Határozott idejű bérleti szerződés a rendes felmondással történő megszüntetése esetén a felek közötti elszámolási kötelezettségen túlmenően további jogkövetkezmény nincs, viszont határozott idejű bérleti szerződés esetén abban a nem várt esetben, amennyiben bérlő a bérleti szerződést a határozott idő lejárta előtt rendes felmondás útján kívánja megszünteti, úgy ebben az esetben bérlő köteles bérbeadó részére 300.000.- Ft összeget egyösszegben megfizetni bérbeadó részére kötbér jogcímén (Ptk 6:186 §. – 6:187.§.), a bérbeadó által erre vonatkozóan kiállított számla ellenében, az ott megjelölt módon és határidőben.

 

 1. Bérbeadó jogosult a bérleti szerződést a bérlőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal azonnali hatályú rendkívüli felmondással megszüntetni, ha bérlő a bérleti szerződésben foglalt rendelkezéseket bármilyen okból kifolyólag megszegi, vagy a bérlő olyan magatartást tanúsít, mely a bérleti szerződés további fenntartását lehetetlenné a felek között lehetetlenné teszi. Ebben az esetben bérbeadó jogosult a bérlet tárgyát képező gépkocsit a bérlőtől (akár a szükséges önhatalom eszközével is élve) visszavenni, a bérlő költségére elszállíttatni. Ugyanígy jogosult bérbeadó jelen keretszerződést azonnali hatállyal felmondani és az az alapján bérbe adott gépkocsit bérlőtől visszavenni, ha bérlő a bérbeadó felé fennálló tartozását bérbeadó felszólítása ellenére az abban megjelölt módon és határidőben sem rendezi.
 2. Szerződő felek megállapodnak továbbá abban is, hogy amennyiben bérbeadó él az őt megillető, előbbiekben rögzített azonnali hatályú rendkívüli felmondás jogával, úgy ebben az esetben bérlő köteles átalány kötbér jogcímén 100.000.- Ft összeget egyösszegben megfizetni bérbeadó részére az általa kiállított számla ellenében az ott megjelölt módon és határidőben.

 

XIII. A bérbeadó tájékoztatási kötelezettsége a szerződést kötést megelőzően

 1. Bérbeadó adatai:

Bérbeadó cégneve: 

Bérbeadó székhelye:

Bérbeadó székhelyének postai címe:

Bérbeadó adószáma:

Bérbeadó telefonszáma:

Bérbeadó elektronikus levelezési címe:

Bérbeadó törvényes képviselője:

Kapcsolattartó személy:

 1. Bérbeadó tevékenysége helyének postai címe azonos a vállalkozás székhelyével. Bérlő panaszait a fenti címre, a vállalkozásnak címezheti.
 2. A bérleti díj összegén kívül felmerülő költségekről a megrendelés megtételét megelőzően – automatikus tájékoztatást kap.
 3. Jelen ÁSZF szerint a bérbeadó által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában egyedi szerződéseket kötnek a felek.

XIV. Fizetési feltételek

 1. Bérlő köteles megjelölt gépjármű havi bérleti díját a bérleti jogviszony ideje alatt, mindig előre, legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig köteles bérbeadónak megfizetni, a bérbeadó által kiállított számla ellenében, az ott megjelölt módon, banki átutalással.

 

 1. Bérlő köteles megjelölt gépjármű napi bérleti díját mindig előre, legkésőbb a bérbevett gépjármű az átadás-átvételi jegyzőkönyvvel egyidejűleg köteles bérbeadónak megfizetni, a bérbeadó által kiállított számla ellenében, az ott megjelölt módon, banki átutalással.

 

 1. Bérlő köteles megjelölt gépjármű éves bérleti díját mindig előre, legkésőbb a bérbevett gépjármű az átadás-átvételi jegyzőkönyvvel egyidejűleg köteles bérbeadónak megfizetni, a bérbeadó által kiállított számla ellenében, az ott megjelölt módon, banki átutalással.

 

 1. Bérbeadó jogosult a Bérlő minősítése és a gépjármű értéke, valamint a bérlet időtartama alapján előre meghatározott összeget óvadék címén bekérni a bérlőtől, amely a gépjármű kiadásának előfeltétele. Óvadék kikötése esetén annak megfizetésének, az óvadékból történő kielégítésnek és a visszafizetésének szabályait a Szerződő Felek között létrejött megállapodás szabályozza.
 2. Bérbeadó az óvadék összege után kamatot nem fizet. Amennyiben a bérlet időtartama alatt az óvadék összegét a bérbeadó a bérlő szerződésszegése miatt részben vagy egészben felhasználja, bérlő köteles azt a legkésőbb erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül az eredeti összeg mértékéig kiegészíteni. A fel nem használt óvadék a bérleti jogviszony megszűnésével egyidejűleg a Bérlő részére hiánytalanul visszajár. Ebben az esetben bérbeadó köteles az óvadék fel nem használt összegét a gépjármű visszaszolgáltatásával egyidejűleg visszafizetni bérlő részére.

 

 1. A Hosszú Távú Bérlet és a Tartós Bérlet esetében amennyiben a bérleti szerződés eltérően nem rendelkezik – a havidíj megállapítása 30 napos egységekben történik. A bérleti szerződésben meghatározott maximális futásteljesítményhez képest történő esetleges többlet kilométer-felhasználás ellenértékét a bérlő a bérlet lezárásakor köteles megtéríteni.

 

 1. Abban az esetben, ha a Bérlő a Bérleti szerződés alapján bármely címen fennálló fizetési kötelezettségének

 

 1. késedelmesen tesz eleget, az így keletkezett tartozás összege után köteles a késedelem teljes idejére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű késedelmi kamatot fizetni. Amennyiben a bérlő az esedékes fizetési kötelezettségének a fizetési határidő lejártát követő 60 napon belül sem tesz eleget bérbeadó jogosulttá válik a tartozás tényét nyilvánosságra hozni, illetve az összes ezzel az üggyel kapcsolatos ügyvédi költséget megtéríteni bérbeadó részére.

 

 1. A bérbeadó panaszkezelése
 2. Bérbeadó a tájékoztatással, adatkezeléssel, szerződéskötéssel, teljesítéssel, és bármely egyéb panaszokat elektronikus levél formájában e-mail címére fogadja, és a beérkezést követő 3 munkanapon belül kivizsgálja, illetőleg 5 munkanapon belül intézkedik a panasz okának megszüntetéséről, és erről értesítést küld, vagy közli a panasz elutasítását. Mind a panasz okának megszüntetéséről, mind a panasz elutasításáról a bérbeadó a bérlő által megadott e-mail címre a fenti határidőn belül küld írásbeli tájékoztatást.
 3. Ha Bérlő felmondási jogával élni kíván, ezen szándékát tartalmazó egyértelmű, cégszerűen aláírt nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus levél, vagy könyvelt postai küldemény útján az alábbi címre:  …………………………………………………

 

XVI. Vegyes rendelkezések

 1. Bérlő hozzájárul, hogy a bérbeadó által a bérlőnek címzett írásbeli értesítések, így különösen a fizetési felszólítások – a bérbeadó választása szerint – postai úton vagy elektronikus levél (e-mail) útján is történhetnek, azzal, hogy az elektronikus formában megküldött értesítések és üzenetek az elküldést követő harmadik munkanapon kézbesítettnek tekintendők.
 2. Jelen Általános Szerződési Feltételek egy vagy több pontjának érvénytelensége nem hat ki a fennmaradó pontoknak, illetve a szerződés egészének érvényességére.
 3. A bérleti szerződésre az annak hatálybalépése időpontjában hatályos és bérbeadó honlapján közzétett Általános Szerződési Feltételek az irányadóak a bérleti szerződés teljes időtartamára, kivéve, ha a felek megállapodása ettől eltérően rendelkezik.
 4. Bérlő az Általános Szerződési Feltételeket megismerte az itt és itt elérhető adatvédelmi tájékoztatót és az Általános Szerződési Feltételeket a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg elfogadja.

XVII. Vitarendezés

 1. Szerződő felek elsődlegesen a felmerült esetleges jogvitájukat egymás között békés úton, kölcsönösen együttműködve próbálják rendezni.

 

 1. Amennyiben békés úton az esetleges jogvita nem rendezhető, úgy ebben az esetben felek a vitás kérdések elbírálására alávetik magukat az Egri Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességének.

 

 1. Bírósági eljárás: Bérlő a bérleti szerződésből származó esetleges igényének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.  törvény rendelkezései az irányadóak.

 

XVIII. Az ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a fenti bérbeadó által Magyarország területén nyújtott minden gépjárművel kapcsolatos egyéb szolgáltatásra.

 

XIX. Módosítás

Jelen ÁSZF-et a bérbeadó bármikor jogosult egyoldalúan módosítani.

 

 1. Joghatóság és irányadó jog

Jelen ÁSZF alapján kötött szerződésekre a magyar jog az irányadó.  E szerződésekből eredő jogviták elbírálására Magyarország joghatósága áll fenn. A felek hatáskörtől függően az Egri Járásbíróság, illetőleg az Egri Törvényszék kizárólagos illetőségének vetik magukat alá.

 

XXI. Hatályba lépés

Jelen ÁSZF az aláírása napjától kezdődően érvényes és az, illetve esetleges későbbi módosításai a weboldalon történő közzététellel (elektronikus úton történő elérhetővé tételével) lép hatályba.