Adatvédelmi Nyilatkozat

Az információs önrendelkezési jogról szóló törvény alapján az adatvédelmi követelmények betartásához szükséges feltételek és az adatkezelés biztonságának megfelelő szintű biztosítása érdekében, az információszabadságról szóló törvény  alapján a Cars Chemi Works Solution Kft. (a továbbiakban: Társaság) működése során keletkező személyes adatok kezelését biztosítsa, valamint  meghatározza ezen adatok adatigénylési és kezelési rendjét, valamint ha és amennyiben a Társaság a jövőben  közérdekű adatokat kezelne, ezen közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságának biztosítása, a közérdekű adatigénylések teljesítési rendjének meghatározása, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos feladatok meghatározása és felelősségi rend kialakítása, az információ-áramlás naprakészségének biztosítása érdekében az alábbiakat határozom meg.

1.2. A Szabályzat hatálya

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed

 1. a) a Társaság valamennyi munkavállalójára, valamint az eseti jelleggel munkavégzésre igénybe vett dolgozóra,
 2. d) az adatfeldolgozóra, valamint
 3. e) a fentieken kívül mindazon személyre, aki a Társasággal bármilyen szerződéses jogviszonyban áll.

 A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed

 1. a) a Társaságnál keletkezett valamennyi adatra,
 2. b) az informatikai rendszerben kezelt vagy feldolgozott adatra,
 3. c) az adatkezelés eredményeképpen létrejött adatra,
 4. d) a Társaságnál alkalmazott valamennyi hardver- és szoftvereszközre, valamint
 5. e) a Társaság tevékenységével kapcsolatos, működése során keletkező személyes, és közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra.
 6. Fogalmi meghatározások
 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat-különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret-, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 • különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kissebséghez tartozásra, a politikai véleményre, pártállásra, vallásos vagy világnézeti meggyőződésre, párttagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat

adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége

 • bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés végrehajtási szervezeteknél keletkezett, és az érintettekkel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatásán alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezést adja a rá vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárásától függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
 • adat továbbítása: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján beleértve a jogszabály rendelkezésére alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.
 • adatnyilvántartó rendszer: személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, mely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
 • adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, törlés, sérülés vagy megsemmisülés
 • harmadik személy: olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel; azadatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 • harmadik ország: minden olyan állam, amelyen nem EGT – állam.
 1. Az adatkezelés alapelvei

A Társaság adatkezelői tevékenységét a jelen tájékoztatóban foglalt okból végzi. A társaság mindenkori ügyvezető igazgatója, a társaság vezetőivel együttműködésben határozza meg a dolgozók adatkezeléssel kapcsolatos feladatait. Tevékenységük célja hogy törvényes és tisztességes módon az adatkezelés minden fázisában biztosítsák az adatok pontosságát, gondoskodjanak az érintett személyes adatainak védelméről jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés vagy megsemmisülés esetén. A Társasággal kapcsolatban lévő adatkezelésben résztvevő egyéb szervezetek, ill. vállalkozások megbízottjai kötelesek a megismert adatokat üzleti titokként megőrizni. Ezen szervezetek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

 • ahhoz az érintett hozzájárul vagy
 • azt a törvény, vagy a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben törvény, vagy helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli /kötelező adatkezelés/

Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő anyagok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét a törvény.

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna és a személyes adat kezelése a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges vagy a Társaság, ill. harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jogkorlátozásával arányban áll.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy kötelező. Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen tájékoztatni kell a kezelésre kerülő személyes adatokról, valamint az adatainak kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, ill. arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, a Társaság a felvett adatokat-törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a saját, ill. harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül is kezelheti.

A Társaság az adatkezelés során az alábbi jogszabályok alapján végzi tevékenységét:

 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • évi C. törvény a számvitelről
 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 • évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • évi CXCV. törvény az államháztartásról
 1. Adatbiztonságra és információbiztonságra vonatkozó szabályok

A Társaság papíralapon, ill. számítógépes hálózaton végzi a személyes adatok tárolását. A papíralapú adattárolás kizárólag riasztórendszerrel ellátott, megfelelően zárható helyiségben történhet oly módon, hogy az illetéktelen személy által ne legyen hozzáférhető vagy megismerhető. Számítógép alapú adattárolás esetében a mindenkori ügyvezető által kiadott információbiztonsági szabályzatok található előírásokat kell alkalmazni a személyes adatok  védelmére. A Társaság az elektronikus információk védelme érdekében az alábbi szabályzatokat alkalmazza:

 Informatikai Biztonsági Szabályzat

Az informatikai biztonsági szabályzat felhasználókra vonatkozó felelősségvállalási nyilatkozatát az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat melléklete tartalmazza.

 1. A Társaságnál kezelt személyes adatok kezelése

Beléptetés – létszám nyilvántartás

Az adatkezelés célja: A Társaság felügyelete alá tartozó helyiségek területére kizárólag a jogosultsággal rendelkező dolgozók, vendégek vagy vállalkozások jogosultak belépni. A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy meghatározza a területére belépő személyek körét. Az adatkezelés célja a létszám nyilvántartási célon túl az élet és vagyonvédelem megóvása, melynek kritériuma a területen tartózkodó dolgozók, vállalkozások, ill. magánszemélyek tartózkodási helyének ill. létszámának pontos ismerete.

 A Társaság a vendégek részére a személyes adatok kezeléséről írásos tájékoztatást nyújt.

A kezelt adatok köre munkavállalók esetén: Név, törzsszám, kilépés-belépés időpontja

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett személy önkéntes hozzájárulása, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv rendelkezései.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett személy azonosító adatait a belépésre való jogosultság megszűntekor haladéktalanul, a rendszer működtetése során keletkezett adatokat, valamint a papír alapon keletkezett adatokat legkésőbb az adat keletkezésétől számított 6 hónap elteltével a Társaság megsemmisíti.

 

Egyszeri belépésre jogosult látogatók adatainak kezelése

Az adatkezelés célja: A Társaság területére kizárólag az engedéllyel rendelkező magánszemélyek vagy vállalkozások jogosultak belépni. A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy meghatározza a területére belépő személyek körét.

A kezelt adatok köre: Név, születési hely, idő, anyja neve, belépés-kilépés időpontja, fogadó

személy, dátum

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. tv. 5.§. alapján a látogató önkéntes hozzájárulása, a szerződés mellékletét képező egyszeri belépésre jogosult személyekre vonatkozó tájékoztató alapján.

Az adatkezelés időtartama: Maximum a távozástól eltelt 24 óra időtartamig.

Kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetése

Az adatkezelés célja: A Társaság, mint adatkezelő a balesetek megelőzése, a testi épségvédelme érdekében, valamint az esetleges szabálysértések, vagyon elleni bűncselekmények megelőzése céljából intézményeiben elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet.

A Társaság NEM üzemeltet elektronikus megfigyelőrendszert a munkavállalóinak megfigyelése céljából, és nem célja a munkavállaló munkahelyi viselkedésének befolyásolása. Így nem található kamerarendszer a munkaközi szünet eltöltésére hivatott helyiségekben, illemhelyen, öltözőkben, és közterületen. Az üzemeltetett kamerarendszer hangot nem rögzít. A Társaság vezetése elkötelezett amellett, hogy kizárólag a dolgozók, ill. a vendégek által is megismerhető, nyilvános pozícióval rendelkező kamerák üzemeljenek a vállalkozás területén.

A kamerák elhelyezéséről szóló sémarajzott, ill. a munkavállalók elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos tájékoztatóját jelen adatkezelési tájékoztató melléklete tartalmazza.

A kezelt adatok köre: A Társaság területére belépő személyek kamerarendszeren látszódó arcképmása, és egyéb a megfigyelőrendszer által rögzített felvételekből levonható következtetések.

Az adatkezelés jogalapja: Vendégek esetében az érintett személy önkéntes hozzájárulása a területre történő belépéssel, Munkavállalók esetében a személy és vagyonvédelmi, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv rendelkezései.

Az adatkezelés időtartama: az adatokat a keletkezést követő 6 hónap elteltével a Társaság megsemmisíti.

A Társaság a jogszabály által rögzített határidő elteltével felhasználás hiányában a kamerafelvételt törli. Felhasználás során 10 napon túli mentése akkor történhet, ha azt hatóság a bizonyítási eljárás során a kamerafelvétel mentését elrendeli, ha az érintett személy jogos érdekének bizonyításával kéri, hogy az adatkezelő a rá vonatkozó felvételt mentse. A beérkezett kérelem jogosságát a Társaság adatvédelmi megbízottja elbírálja, és a kérelem jogossága esetén gondoskodik a felvétel kimentéséről, és a törvényi előírások szerinti zárolásáról.

Hatósági megkeresés esetén a Társaság a mentett felvételt haladéktalanul átadja az igénylő szervezetnek. Amennyiben a zárolt felvétellel kapcsolatosan megkeresés nem történik, a felvételt 30 nap elteltével a Társaság megsemmisíti.

Honlapon történő adatkezelés

 1. Látogatói statisztikák készítése:

Az adatkezelés célja: A Társaság honlapjához és a társaság által közölt információkhoz, bármely külső látogató hozzáférhet. A honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések készítése.

A külső szolgáltatók a felhasználó számítógépén, ún. sütit (cookie) helyeznek el, így lehetőségük nyílik összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal. A felhasználó a honlapon felugró ablakban a sütikre vonatkozó kérelmet bármikor visszautasíthatja.

A kezelt adatok köre: Dátum, időpont, felhasználó számítógépének IP címe, meglátogatott oldal IP címe, előzőleg meglátogatott oldal IP címe, felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a, alapján a személyek önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 2 év időtartam.

 1. Karrier oldal üzemeltetés

Az adatkezelés célja: A Társaság honlapjain, ha és amennyiben karrieroldalt üzemeltet, melynek célja a Társaság aktuális, betölthető állásajánlatokról információk nyújtása. A karrieroldalon feltüntetett email címre a jelentkező feltöltheti önéletrajzát, és álláskereséssel kapcsolatos adatait. Az önéletrajz karrier oldalra történő feltöltéséhez a honlapon feltüntetett adatvédelmi nyilatkozat elfogadása szükséges.

A kezelt adatok köre: Név, lakcím, iskolai végzettség, ill. a jelentkezéskor feltöltött önéletrajzban szereplő egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a.

Az adatkezelés időtartama: A jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum az önéletrajz beérkezésétől számított 1 évig. Jelentkező az önéletrajz tárolásához adott hozzájárulását bármikor, az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatban megadott elérhetőségeken visszavonhatja.

Ügyfelekkel történő kapcsolattartás:

Az adatkezelés célja: A Társaság honlapjain lehetőséget biztosít arra, hogy leendő partnerei közvetlen kapcsolatot teremthessenek a Társaság kapcsolattartásra kijelölt munkavállalóival. Az ügyfélkapcsolati pont használatához a honlapon feltüntetett adatvédelmi nyilatkozat elfogadása szükséges.

A kezelt adatok köre: Név / Cégnév / telefonszám, email cím

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. tv. 5.§-a. A partnerek adatkezelése ügyféladatnak minősül, így nem kerül bejelentésre az adatvédelmi hatóság nyilvántartásába.

Az adatkezelés időtartama: A regisztrált partner hozzájárulásának visszavonásáig.

Belső nyilvántartás a Társaság által történő adatkezelésről és adattovábbításról

A Társaság az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 15. § alapján az adatkezelésekről és a hozzájuk kapcsolódó adattovábbítási folyamatról adatkezelési és adattovábbítási nyilvántartást vezet.

Az adatkezelési és adattovábbítási nyilvántartás dokumentációját az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat melléklete tartalmazza.

Munkaviszony létesítésével kapcsolatos adatkezelések

Az adatkezelés célja: A munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés célja a munkaviszony létesítése, ill. fenntartása. A munkára való jelentkezés során személyes adatkezelés kizárólag az érintett személy írásbeli tájékoztatása után az ügyvezető kizárólagos feladatköre.

Ezen személyes adatokat a felvételre jelentkező személy alkalmasságának elbírálása céljából a Társaság könyvelőjén kívül kizárólag az ügyvezető ismerheti meg. A Társaság a rendelkezésre álló pozíciók betöltését erkölcsi bizonyítvány bemutatásához nem köti, és a munkavállaló felvételével kapcsolatos döntés meghozatalát ezen igazolás megléte nem befolyásolja.

A Társaság a munkavállalóiról bér- és munkaügyi nyilvántartást vezet, mely a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos adatait bérszámfejtésre, társadalombiztosítási és statisztikai adatszolgáltatásra, valamint az 1995. évi CXVII. törvény alapján munkáltatói adó megállapítással kapcsolatosan használja fel.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett személy hozzájárulása a mellékletben szereplő tájékoztató aláírásával, ill. a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint az 1995. évi CXVII. törvény.

Az adatkezelés időtartama: Kizárólag a munkavállaló foglalkoztatásáig, illetve, ha az adatkezelést törvény, ill. az 1. sz. pontban feltüntetett törvények előírásainak figyelembevételével.

A Társaság az alábbi munkaviszony létesítésével kapcsolatosan kezelt személyes adatokat kezeli a munkavállalóval kapcsolatosan:

 • Munkavállaló neve
 • Születési neve
 • Születési hely, idő
 • Állampolgárság
 • Édesanyja neve
 • Lakhelye
 • Adóazonosító jele
 • TAJ száma
 • Bankszámla száma
 • Magán nyugdíjpénztári tagság
 • Nyugdíjas törzsszáma
 • Folyószámla szám
 • Munkaviszony kezdete
 • Heti munkaórák száma
 • Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
 • Munka alkalmassági igazolás
 • Munkakör megnevezés
 • Gyermekek adatai, száma
 • Baleset esetén értesítendő személyek telefonszáma
 • Jogosítványok megléte

Egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos adatkezelések

Az egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos szenzitív adatot a Társaság kizárólag a cél eléréséhez szükséges mértékig kezel. A Társaság az egészségügyi alkalmasság eldöntése céljából egészségügyi szolgáltatóval szerződött, ezért a munkavállaló részletes egészségügyi adatait nem, csak az alkalmasság meglétét, vagy a leendő dolgozó alkalmatlanságáról szóló döntéssel kapcsolatos dokumentumot kezel. Amennyiben a munkaviszony a jelentkező személy egészségügyi alkalmatlansága miatt meghiúsul, a Társaság az érintett adatait késedelem nélkül törli.

Egészségügyi szolgáltató:  Medinvent Egészségügyi Kft.

Munkára alkalmas állapot vizsgálata

Az adatkezelés célja: A Társaság által kezelt helyiségek területén a munkavállaló csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemmel kapcsolatos utasítások, és előírások betartásával tartózkodhat és végezhet munkát. A munkavállaló köteles a munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy az mások, vagy saját testi épségét ne veszélyeztesse.

A Társaság által kezelt intézmények teljes területén tilos a munkavállalóknak alkoholos befolyásoltság, vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt tartózkodniuk. Mivel ezen tudatmódosító szerek hatása alatt a munkaképesség nem biztosítható, a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv., valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. alapján a munkáltató köteles meggyőződni róla, hogy a munkavállalók betartják-e az alkoholfogyasztás tilalmával kapcsolatos szabályokat.

A munkáltató ellenőrzési gyakorlata nem járhat az emberi méltóság megsértésével, így a vizsgálat csak a Társaság munkavédelmi utasításával összhangban megvalósítható. A munkavállaló alkoholszondás ellenőrzésével kapcsolatos jegyzőkönyvet az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat melléklete tartalmazza.

A kezelt adatok köre: Munkavállaló neve, anyja neve, születési helye, ideje, beosztása, ellenőrzés ideje, ellenőrzés eredménye

Az adatkezelés jogalapja: A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. 60. § valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv 52. §

Az adatkezelés időtartama: Az ellenőrzés tényéből származtatott jogok és kötelességek által megalapozott igények érvényesítési lehetőségeiből fakadó határidő.

Oktatási ill. tájékoztatási célzattal készített fotó ill. videofelvételek készítése

Az adatkezelés célja: A Társaság a munkavégzés, a munkafolyamatok bemutatásáról, a társaság keretein belül szervezett eseményekről tájékoztató, valamint fotókat készíthet, melyen a Társaság dolgozói szerepelnek. A dolgozókat a Társaság nem kötelezi a felvételeken történő szereplésre, ez kizárólag a munkavállaló egyéni döntése.

A munkáltató kijelenti, hogy a felvételek készítésének célja nem a munkavállaló munkavégzés közbeni tevékenységének megfigyelése, és a dolgozót nem ábrázolja negatív formában. A Társaság kijelenti, hogy a felvétel nem sérti a dolgozó személyhez fűződő, a jó hírnév, a becsület, illetve az emberi méltóság védelméhez fűződő jogait. A Társaság készített fotó vagy videofelvétel hozzájáruló nyilatkozatát jelen tájékoztató melléklete tartalmazza.

A kezelt adatok köre: Fotó, videó, ill. hangfelvétel

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. t.v 5.§ alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: A felvétel készítés okául szolgáló rendezvény, vagy az oktatás céljának eléréséig.

Promóciók szervezése

Az adatkezelés célja: A Társaság a vállalkozás tevékenységének, a Társaság által szervezett rendezvények bemutatása céljából bemutatónapokat szervezhet, reklámtevékenységet folytathat melynek célja a Társaság magas szintű ismertségének biztosítása. Ennek érdekében a Társaság a tevékenységét ismertető bemutatóanyagokat biztosít, támogatott rendezvényeket szervez mely során az érdeklődők egyéni hozzájárulásuk alapján személyes adataik megadásával személyesen vagy elektronikus úton tájékoztatást kaphatnak a cég tevékenységéről, dolgozóinak a munkavégzés ideje, vagy tanulmányi időszak alatt nyújtott támogatásokról, munkaidőn túl szervezett kedvezményes sportolási és szabadidős tevékenységekről.

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, szakmai információk

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. tv. 5.§ alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Direkt marketing hozzájárulás esetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig de maximum 24 hónapig. Számviteli bizonylat keletkezése esetén a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelően 8 év.

Közösségi oldalak adatkezelés

Az adatkezelés célja: A facebook.com oldalon a Társaság tevékenységének, álláslehetőségek, céggel kapcsolatos újdonságok bemutatása

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. tv. 5.§ alapján az érintett önkéntes hozzájárulása a facebook.com közösségi oldalon történő regisztrációval és a weboldal lájkolásával.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a facebook.com oldalon valósul meg. Az adatkezelés időtartamára, módjára, az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályzása vonatkozik. ( http://www.facebook.com/about/privacy )

Karrier oldal adatkezelés

Az adatkezelés célja: A Társaság a www.autorenteger.hu weblapon karrieroldalt üzemeltet, melynek célja a Társaság aktuális állásajánlatairól információk nyújtása. A karrieroldalon feltüntetett email címre a jelentkező feltöltheti önéletrajzát, és álláskereséssel kapcsolatos adatait. Az önéletrajz karrier oldalra történő feltöltéséhez a honlapon feltüntetett adatvédelmi nyilatkozat elfogadása szükséges.

A kezelt adatok köre: Név, cím, email cím, feltöltött önéletrajzban szereplő nem szenzitív adatok

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. tv. 6.§-a.

Az adatkezelés időtartama: A jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum az önéletrajz beérkezésétől számított 1 évig. Jelentkező az önéletrajz tárolásához adott hozzájárulását bármikor, az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatban megadott elérhetőségeken visszavonhatja.

Postai úton, e-mail-ben vagy személyes úton bejuttatott önéletrajzok adatainak kezelése

Az adatkezelés célja: A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy az egyéb reklám, promóció során az aktuális állásajánlatokról értesülő leendő munkavállaló elektronikus, levélpostai, vagy személyes úton is beadhassa jelentkezését a társaság részére. Az adatkezelés célja a munkavállalói létszám optimalizálása megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkavállalók foglalkoztatásával.

Az adatkezelés jogalapja: E-mail-en, vagy levélpostai úton beküldött önéletrajz esetén: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. tv. 6.§.

Személyesen behozott önéletrajz esetén: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. tv. 5.§.

Az adatkezelés időtartama: A jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum az önéletrajz beérkezésétől számított 1 évig. Jelentkező az önéletrajz tárolásához adott hozzájárulását bármikor, az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatban megadott elérhetőségeken visszavonhatja.

 1. Adatfeldolgozó igénybevétele

A Társaság rendszerüzemeltetési feladatok ellátása céljából továbbíthat adatokat adatfeldolgozó vállalkozásoknak, szervezeteknek. Az adatfeldolgozás megkezdése dolgozói adatok esetében a dolgozói adatkezelésről szóló nyilatkozat aláírása után történik. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő döntést az adatkezelő hozzájárulása nélkül nem hozhat, az adatkezelő rendelkezésein kívül egyéb célú adatfeldolgozást nem végezhet, feladatait kizárólag az adatkezelő utasítása alapján láthatja el. Adatfeldolgozó köteles a Társaság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában megfogalmazott szabályok alapján a feldolgozandó adatok fizikális és szoftveres védelméről gondoskodni.

 

 

A Társaság tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozó vállalkozásokat veszi igénybe:

 • Foglalkozás egészségügy: Medinvent Egészségügyi Kft.
 • Bérszámfejtés: Controll 96 Bt.
 • Informatikai vállalkozás, tárhely szolgáltató: AB Plusz Bt.

Az adatfeldolgozó vállalkozásokkal kapcsolatos jognyilatkozatot az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat melléklete tartalmazza.

 1. Adatvédelmi incidensek kezelése

A Társaság tudomásul veszi, hogy az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai vagyoni, vagy nem vagyoni kárt okozhat természetes személyeknek. Az adatvédelmi incidensek kezelése érdekében adatvédelmi incidens naplót vezet, melybe az adatvédelmi incidens körülményeit az adatvédelmi megbízott az incidens jelentését követő maximum 72 órán belül jegyzőkönyvezi.

Általános jogorvoslati lehetőségek

Az érintett személy személyesen, előzetes bejelentkezés után hétfőtől péntekig, 9-16 óra között hangrögzítés nélkül kaphat tájékoztatást telefon adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását. Az adatkezelő az igénybejelentéstől számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül a panaszt kivizsgálja, és írásos tájékoztatót nyújt. Amennyiben az adatkezelő által a valóságnak nem megfelelő személyes adat kerül nyilvántartásba vételre, az adatkezelő módosítja, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat áll rendelkezésre.

Az adatkezelő a személyes adatot törli ha:

 • ha kezelése jogellenes
 • ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható
 • ha az érintett kéri
 • ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt
 • ha ezt bíróság vagy hatóság elrendelte

A törlési kötelezettség alá eső személyes adatot az adatkezelő a törlés helyett zárolja, ha az érintett ezt kéri, vagy a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amíg fennáll a személyes adat törlését kizáró adatkezelési cél.

Adatkezelő a jogszerűen kezelhető adatok közül azokat, melyek az adatkezelés céljához szükségesek  átadhatja:

 • jogviták rendezésére, a jogszabály alapján jogosult szervek részére
 • a nemzetbiztonsági, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények üldöztetése céljából az arra hatáskörrel rendelkező hatóság részére
 • egyéb törvényi rendelkezések értelmében

Ha az érintett személy az adatkezelőnek a személyes adatainak kezeléséről szóló döntésével vagy tájékoztatásával nem ért egyet, ill. ha az adatkezelő a törvényben meghatározott válaszadási határidőt elmulasztja az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő elmulasztásától számított 30 napon belül bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automata adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, ill. adat kiadására kötelezheti.

.